Vzdělávací plán na měsíc ZÁŘÍ

ZÁŘÍ – Vyplouváme na společnou plavbu

SEPTEMEBER - Welcome back to school

Hlavní cíle:

Přivítání dětí ve třídě, seznámení s prostředím celé mateřské školy, školní zahrady. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložením. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování a učení se základním hygienickým návykům a sebeobsluze. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. Pojmenování pocitů kladných i negativních.

Main goals:

Welcome back to school, getting to know the surroundings, classrooms, garden, learning safety rules. Getting to know friends and teachers and their names. Learning the school rules and safety rules. Understanding the difference between preschool and home. Learning basic skills how to express emotions.

Zahájení - Námořnický den / First day of school - Sailors day

PODTÉMATA:

Já a má školka, třída, mí kamarádi / Me, my friends and my preschool

Bezpečnost a pravdila ve školce a okolí / Safety rules and school rules

Vše o mě a mé rodině / All about me and my family

Jak se mi daří / How am I feeling...

Dílčí cíle:

 • rozvoj psychické zdatnosti
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)
 • získání relativní citové samostatnosti a schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat
 • rozvoj sebeovládání
 • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve škole, ve třídě)
 • vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….)
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Očekávané výstupy

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory
 • zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování
 • dodržovat dohodnutá pravidla
 • uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn)
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd.
 • začlenit se do třídy mezi své vrstevníky
 • zúčastnit se nabízených činností, komunikovat